Gay Bordeller

Gratis Gay Dating

Sex homoseksuell i norge erotiske gutter

sex homoseksuell i norge erotiske gutter

Det finnes mange tekster som omtaler homoseksualitet. Satyricon av Petronius forteller for eksempel om opplevelsene til to mannlige elskere. Ovid som skrev Kunsten å elske , nevner også homoseksualitet som alternativ — selv om han selv foretrakk kvinner, sier Jan Frode Hatlen.

Også homoerotisk kjærlighetslitteratur av og med kvinner var sentralt i antikken. En av de mest kjente dikterne er Sapfo fra øya Lesbos, derav betegnelsen lesbisk. Selv om kvinner var mer eller mindre undertrykt på denne tiden er Sapfo mer kjent som en dyktig dikter enn som en av få kvinnelige diktere. Ut fra Sapfos dikt hadde hun flere kvinnelige kjærester og det er derfor vanlig å betrakte henne som lesbisk.

Thea forteller imidlertid at det i moderne forstand, nærmest er umulig å svare på om Sapfo var lesbisk eller ikke. Grammatikken på gresk viser kjønnet til den som snakker. I Sapfos tekster er det kvinnelige «jeg» tiltrukket av andre kvinner. Dette synet på sex mellom menn endret seg i løpet av overgangen mellom antikken og middelalderen. Hatlen mener det er mye knyttet til fremveksten av kristendommen og kirken. I det hele tatt er det en utvikling fra tallet at romernes mangel på medfølelse for minoriteter gradvis forsvant og at minoriteter, religiøse som seksuelle, synes å være under stadig sterkere press.

Også fra Norden kan vi spore seksuelt begjær, menn imellom, langt tilbake i tid. Homosynet i vikingtiden likner synet fra den romerske antikken. Her spiller maktbalansen en avgjørende rolle- så lenge man er den aktive part, både når det gjelder menn og kvinner, er det akseptert. På den tiden var omtrent en fjerdedel av den norske befolkningen slaver. Det var særlig denne gruppen som risikerte å bli voldtatt av sine herrer, forteller historiker Bjørn Bandlien. Et av de mest kjente beskyldningene var likevel mot en mektig konge.

Harald Hardråde ble i et dikt beskylt for å ha hatt sex med en annen mann, som den passive part i et homoseksuelt forhold. Det er ingen tegn til noe spesielt kjærlighetsforhold mellom to menn eller to kvinner. De fleste hadde koner ved siden av seksuelle forhold og barn var veldig viktig, men man kan jo tenke seg at noen av de ugifte mennene i vikingtiden egentlig fra homofile, sier Bandlien.

Historien blir med tiden mer komplisert. Homofile forsvinner fra offentligheten og kildematerialet gir ikke den samme oversikten over seksuelle praksiser slik som tidligere. Hatlen forteller at den vestlige seksualiteten endret seg drastisk i denne perioden, men at det handler om en større kulturell forandring som i stor grad kan kobles til kristendommens utvikling.

Sodomi, kjent som analsex, oral sex og sex med dyr, hadde også dødsstraff, forteller Hatlen. Professor i teologi Halvor Moxnes mener det er populært å si at det ble galt å være homofil da bibelen kom, mens sannheten er noe annerledes.

Det gamle testamentet avviste det. Det var disse tankene ble overtatt av de første kristne i Det nye testamentet. Synet på kjærlighet og seksualitet mellom samme kjønn endret seg med andre ord ikke med bibelens inntog. Jødisk kultur forkastet det allerede- en holdning som vokste videre inn i kristendommen. I Det gamle testamentet var barn avgjørende innenfor et tradisjonelt samfunn. Sex med mål om nytelse, lyst og begjær fremfor forplantning ble sett på som negativt.

Også synet på mannsrollen kan knyttes til dette- å ha sex med en annen mann kunne bli sett som umandig, sier Moxnes. Enkelte kilder påstår at homofili i Renessansen, gikk fra å være lovlig over store deler i Europa, til å bli en handling som kunne få døden til følge.

Middelalderhistoriker Richard Holt mener det er en overdrivelse. Vi vet veldig lite om homoseksualitet både i middelalderen og renessansen, selv om vi har noen skikkelser som for eksempel Michelangelo — han var veldig seksuelt aktiv, og det har vi kilder på. Richard peker på en taushetskultur gjennom hele middelalderen. Hans inntrykk er at folk ikke ønsket å vite så mye om andres seksualitet.

Det finnes noen kriminalsaker som handler om homoseksualitet, men det er alt for lite til å tegne et bilde av homofile på den tiden. Homofili ble i Europa forbundet med dødsstraff helt frem til , men homoseksualitet fortsatte å være en straffbar handling.

På samme tid blomstret psykiatrien med de såkalte «sjelelegene» journ. Forfatter og aktivist Kim Friele beskriver psykiatrien som en del av det hun forklarer som den homofiendtlige treenighet.

Først er det kirken som oversetter bibelen helt feil. Eldgamle historier om plyndring og voldtekt ble tolket som homofili, og dermed en dødssynd. Jo, det handler om hvordan man knytter seg til andre mennesker.

Dersom du har en trygg tilknytning stoler du på andre og er stort sett trygg på at du er verdt å være glad i. Har du en utrygg tilknytning, er det enten vanskelig å stole på andre eller det er vanskelig å tro at du er verdt å like.

Dette kan skape problemer med å knytte seg til andre mennesker, og kan føre til at man holder emosjonell avstand, eller på den andre siden blir veldig avhengig.

Grunnlaget for slike tilknytningsmønstre legges gjerne i tidlig barndom — i hvordan vi opplever tilknytningen til mor og far. Den erfaringen man gjør de første leveår skaper forventninger om hvordan man vil bli møtt i andre nære relasjoner senere i livet og påvirker dermed hvordan man går inn i andre tilnytningsforhold. Det finnes flere former for utrygg tilknytning. Den ene hovedtypen kalles ambivalent. Er man preget av denne, har man lite tillitt til seg selv, mer tillit til andre og har ofte overflod av sterke følelser, blant annet sinne.

Den andre hovedtypen, som kalles unnvikende , viser lite tillit til andre og både kan ha eller ikke ha tillit til seg selv. Denne typen unngår ofte konflikter, enten ved å holde andre på avstand og ikke binde seg til noen emosjonelt, eller ved å føye seg etter de andre. Levy og Kelly fant at for de som hadde trygg tilknytning ble de aller fleste mest opprørt av at partneren var emosjonelt utro, enten de var kvinner eller menn. Kjønnsforskjellen observert tidligere, der mennene i større grad ble opprørt over seksuell enn emosjonell utroskap, kunne tilskrives at en større del av mennene i disse studiene hadde den typen utrygg tilknytning som kalles unnvikende.

Denne undergruppen har problemer med å knytte seg emosjonelt til andre. Når man ikke er så nært tilknyttet sin partner, er det kanskje også forståelig at emosjonell utroskap ikke berører dem like sterkt? Det kan jo virke sånn av og til ute på byen eller på en del fester. I hvert fall tror jeg mange jenter og yngre kvinner blir litt mistenksomme hvis en mann viser stor interesse en sen kveld.

Hva ville skjedd om de sosiale rollene var annerledes? Et forskerteam ville undersøke nettopp dette. De tok for seg unge amerikanske kvinner og menn som hadde meldt seg på speed-dating. Kvinnene fikk i oppdrag å være de som gikk bort til mennene på speed-daten, mens mannen satt stille. Bare det at kvinnen var den som kom bort og tok kontakt, gjorde henne mer positivt innstilt til mannen enn hun ellers ville vært.

Mens mannen på sin side ble mer vurderende og skeptisk. Det kan se ut som om noe av mannens ivrighet og kvinnens selektivitet er vel så mye bestemt ut fra de sosiale mønstrene rundt sjekking, der det ofte har vært forventet at det er mannen som tar initiativet. Men også de sosiale mønstrene endrer seg. Flere forteller at blant de yngre aldersgruppene i dag er det mer og mer vanlig at kvinner tar initiativ på lik linje med menn.

Dessuten er det også noen som har funnet at de aller fleste unge amerikanere helst ønsker å ha kun én seksualpartner i sitt liv. Det er kanskje litt overraskende at idealet er kun én partner? Kanskje er det fordi deltakerne svarer slik de skulle ønske virkeligheten var, at i en ideell verden er ikke utprøving nødvendig, men man finner den gode matchen med en gang og prøver og lærer med denne? Uansett ser det ut til at de fleste menn og kvinner i dag svarer relativt likt på hvor mange seksualpartnere de ønsker, mens et lite mindretall av mennene trekker gjennomsnittet kraftig opp.

Så er det da ingen forskjeller igjen mellom kjønnene når det gjelder sjekking, forelskelse og sex? Jo, det er det. Selv de som er kritiske til noen av de tidligere rapporterte kjønnsforskjellene og forklaringsmodellene ser klare kjønnsforskjeller på andre områder relatert til sjekking og sex. Det er fortsatt stor uenighet forskerne imellom om hvor store kjønnsforskjellene er og hvor mye som kan tilskrives den genetiske forklaringsmodellen. En annen studie av Perilloux og medarbeidere fant at kvinner og menn vurderer seg selv ulikt i en sjekke-situasjon.

Spesielt rapporterte de at menn overvurderer seksuell interesse fra kvinnen. Og de menn som overvurderer kvinners interesse overfor dem selv aller mest, gjerne ser på seg selv som attraktive og er de som er mest interessert i kortvarige forhold. Men interessant nok er disse mennene ikke nødvendigvis de samme som kvinnene mener er attraktive. De menn som kvinnene selv fant mest attraktive hadde en tendens til å undervurdere kvinnenes interesse i dem selv. På den andre siden ble det funnet at kvinner tenderer til å undervurdere seksuelle interesse fra menn.

I samme studien fant de at menn på sin side har en forestilling om at seksuelt attraktive kvinner er mer seksuelt interessert enn mindre attraktive kvinner. Forskernes forklaring på at menn i større grad enn kvinner overvurderer interessen fra det annet kjønn, er at kostnadene ved en tapt seksuell mulighet for mannen er større enn kostnadene ved et mislykket forsøk på sjekking.

Menn som blir avvist kan til en viss grad synes det er sosialt flaut, men kvinner responderer ikke nødvendigvis negativt på at menn overvurderer deres seksuelle interesse. Fallhøyden ved å tro at hun er mer interessert enn hun er, er dermed ikke så høy.

I tillegg kan denne feiltolkningen bidra til å gi mannen ekstra pågangsmot som kommer godt med i en sjekkeprosess. Samtidig stiller forskerne spørsmål ved om kvinnene faktisk undervurderer mennenes interesse eller om det også er slik at de i større grad rapporterer annerledes.

Har de en interesse av å rapportere lavere fortolket interesse fra mennene? Enda mer påfallende er forskjellene på hvordan kvinner og menn blir seksuelt tent. En god metafor på kjønnsforskjellene ved seksuell tenning er at mannen har én knapp, mens kvinnen har 20 — i ulike farger, størrelser og fasonger. Og slik kan det faktisk se ut til at det er.

Mens mange menn blir både fysisk tent økt blodgjennomstrømning til seksualorganet og får lyst på sex av å bli eksponert for visuelle stimuli erotiske filmer og kroppslig berøring, er kvinnens emosjonelle stemning mye viktigere for om hun får lyst på sex eller ei. For en mann vil en ereksjon stort sett være ledsaget av et ønske om sex. Hos kvinnen er det ikke like selvfølgelig at kroppslig opphisselse økt blodgjennomstrømning i kjønnet fanges opp av hjernen og fører til lyst.

Dette forklares blant annet ved at kvinner er mindre sensitive for kroppens signaler og at de er mer vant til å multitaske. Blant annet har forskere funnet ut at kvinner ofte tenker på ikke-seksuelle ting mens de har sex. Det kan være alt fra hva de skal lage til middag, når de skal få trent, en presentasjon de skal ha på jobben, eller helt andre ting.

Problemet med disse tankene er at de forhindrer kvinnen i å bli revet med, ja, å få opp lysten. Så da stemmer det kanskje, som Flight of the Concords synger: The conditions are perfect. Når kvinner og menn ser på bilder erotiske eller ikke-erotiske , viser det seg at heterofile menn ser lengst på kvinnene, mens heterofile kvinner ser like lenge på kvinnene og mennene.

I en studie målte de fysisk blodtilstrømming og psykisk ønske om sex opphisselse som respons på erotiske filmer. Menn responderte stort sett som forventet ut fra sin legning. Heteroseksuelle menn ble både fysisk og psykisk opphisset av erotiske filmer av kvinner evt sammen med menn , mens homoseksuelle menn ble opphisset av filmer som viste menn.

Kvinner, derimot, reagerte ganske annerledes. Både homoseksuelle og heteroseksuelle kvinner ble opphisset både av filmer som viste kun menn, kun kvinner, og begge kjønn. De hadde altså et biseksuelt visuelt opphisselsesmønster, selv om de hadde en klar preferanse på hvilket kjønn de virkelig ønsket å ha sex med.

Forskerne konkluderer med at dette svært ulike reaksjonsmønsteret mellom kvinner og menn viser at de ikke bare har ulik seksualitet, men også at hjernene deres fungerer svært ulikt på dette området. Kvinners seksualitet ses ofte på som mystisk. Og det er vel nettopp fordi den er så forskjellig fra mannens — og at den er så uensartet. Hva er det som tenner kvinnene seksuelt? For å prøve å besvare spørsmålet spurte en gruppe forskere kvinner — og de fikk svar.

Til sammen fikk de ulike svar. Selv om mange hadde sex fordi det var deilig, var det like vanlig med andre grunner. Så mange kvinner har sex av andre grunner enn fordi de har lyst på den kroppslige nytelsen.

Kanskje kan det også være fordi så mye som en fjerdedel av kvinner faktisk ikke får orgasme? Og at halvparten av kvinner under 60 har det som i litteraturen kalles lav sekslyst etter gitte kriterier? Vil det ikke da være naturlig av og til å ha sex fordi partneren ønsker, for å bidra til at parforholdet fungerer greit eller for å bedre sin egen selvtillit? For idealet i dag er vel at man skal ha lyst på sex og være et seksuelt aktivt menneske — både for kvinner og menn.

Kvinner skal kanskje ikke ha for mye lyst, heller, men sånn akkurat passe. De skal i hvert fall ikke være uten lyst. For mange vil nok fravær av lyst være en belastning for selvbildet. For menn er dette kanskje enda mer tabubelagt. Det synes jeg blant annet jeg merker når jeg snakker med venninner om sex.

Som oftest er bildet at mannen ønsker mer sex enn kvinnen. Kun én gang har jeg hørt det motsatte. Og det hørte jeg fra kvinnen i forholdet flere år etter at paret var skilt.

Jeg tror noe av grunnen til at hun ikke hadde fortalt om det før var lojalitet til mannen — siden redusert sekslyst er så tabubelagt og da særlig for menn. Kvinner med høyere testosteronnivåer har mer lyst på sex. Samtidig jobber de oftere i mer mannsdominerte yrker der aggressivitet og ambisjoner teller, som finans og business. Og de gjør oftere risikopregete aktiviteter som fallskjermhopping og racerbilkjøring. Så er det bare lavt testosteronnivå som gir redusert lyst hos mange?

Dessverre er det ikke så enkelt. For det første er det vanskelig å vite hva som er høna og egget: Har disse kvinnene høy sexlyst og mannsdominerte yrker og aktiviteter fordi de har høyt testosteronnivå i utgangspunktet, eller er det miljøet som gjør at både testosteronnivået og sexlysten går opp? Det viser seg at mange av de kvinnene som har redusert sexlyst, har utviklet dette i deres nåværende forhold, og at flere av dem opplever det som vanskelig å snakke åpent med partneren og løse konflikter på en god måte.

Kanskje er dette bare et annet tegn på at kvinners sexlyst er mer bestemt av følelser, og at parforhold ofte ikke er problemfrie? Ikke bare er kvinners lyst mer uensartet, med mange ulike faktorer som spiller inn. Det viser seg også at den kan forandre seg i løpet av livet, i mye større grad enn det den gjør for menn.

Menn utvikler gjerne ett mønster for hva som tenner dem i løpet av tenårene. Ofte vil det være én eller et fåtall episoder som markerer guttens første, sterke, seksuelle opplevelse. Dette kan for eksempel være første gang han onanerte slik at han fikk utløsning.

Fysiske stimuli assosiert til denne opplevelsen vil ofte senere i livet føre til opphisselse. Slik kan også enkelte fetisjer utvikles. Forskningslitteraturen refererer blant annet til en gutt som samlet på insekter. Første gang han onanerte, var han på et rom der han oppbevarte mange maur. Maurene krøp over kroppen hans mens han onanerte og mens han fikk utløsning. Senere i livet var maur og følelsen av maur på kroppen et kraftig seksuelt stimulus. For kvinner, derimot, vil slike seksuelle stimuli i større grad kunne forandre seg hele livet.

Og de er ofte ikke like ensartet og vedvarende som de kan være hos menn. Dette åpner også for muligheter til å utvikle seg seksuelt i ulike faser. Også når det gjelder hyppighet av sex varierer kvinner mer enn menn. Kvinner kan for eksempel ha hyppig sex mens de er i et forhold, og så avstå totalt fra sex inkludert onani i perioden etter et brudd, mens menn da oftere vil erstatte sex med partner med onani, eller med andre kvinner.

Kvinner forandrer også oftere legning underveis i livet enn det menn gjør. Kanskje er dette koblet til observasjonene om at kvinner kan få fysisk seksuell tenning av å se både kvinner og menn i aksjon — uavhengig av legning? Et annet område der det er sett forskjeller mellom kjønnene er på koblingen mellom sex og aggresjon.

I en studie der ulike deltagere skulle karakterisere sitt syn på seg selv som seksuelle vesener, karakteriserte både kvinner og menn seg som romantiske, i større eller mindre grad. I motsetning til kvinner var imidlertid menn også opptatt av koblingen til aggresjon, med kraft, dominans, erfaring og initiativ som viktige elementer.

Typisk ser man også i praksis at menn tar initiativ dobbelt så ofte som kvinner i heteroseksuelle forhold og at homofile menn har sex oftere enn heterofile menn, som selv har sex oftere enn lesbiske kvinner. Selv om man hører fortellinger om kvinner som seksuelt mishandler andre, er det likevel også klart at menn i større grad bruker fysisk vold for å få sex fysisk mishandling fra kvinner er i større grad ikke-seksuell.

Mange tenker kanskje at mannen er mer styrt av hodet, mens kvinnen, med sin kvinnelige intuisjon, er mer var for kroppens signaler. Likevel ser det ut til at mannens seksualitet er nært koblet til kroppen, til kroppslige behov og begjær, mens kvinnens kroppslige opphisselse ofte kan komme i skyggen av alt det som skjer i sinnet. Det er altså mannen som fanger opp og styres av kroppslige signaler, mens kvinnen i større grad styres av sinnets aktivitet. Hvor kommer denne splitten mellom kropp og sinn hos kvinnene fra?

Faktisk har enkelte terapeuter begynt med oppmerksomhetstrening for å lære kvinner å være tilstede i sin egen kropp og dermed også bli mer mottagelige for kroppens seksuelle signaler. Lori Brotto er en kanadisk psykolog som bruker mindfulness i seksualterapi. Hun sier at splitten mellom kvinners kropp og sjel er tydelig når hun undersøker kvinner med lav seksuell lyst.

Nesten samtlige reagerer normalt dvs med kroppslig opphisselse på pornofilmer, men sier likevel at de i hverdagen føler liten eller ingen lyst på sex. Og mange kjenner seg igjen i at andre tanker fyller sinnet mens de har sex. Hverdagen, planleggingen — det er der hele tiden! Kjenne på lukten på såpevannet, konsistensen på rosinen og nyansene i lyset som faller på asfalten.

Hun mener at slik bevissthetstrening kan få kvinner til å få mer ut av sex. Til slutt får hun kvinnen til å bruke slik oppmerksomhetstrening eller mindfulness under selve seksualakten. Da skal hun registrere sin egen kropps reaksjoner, hvordan partnerens hud føles og egen hud kjennes. Med slike metoder mener hun at mange kvinner kan få økt glede av sex bare i løpet av noen uker. Nettopp fordi de klarer å koble av sinnet og være mer tilstede i kroppen.

Skal vi så begynne å lukte på lukten av oppvasksåpen når vi vasker opp og kjenne konsistensen på rattet når vi kjører til jobb? For å få bedre sex? Kanskje er det noe i at vi kan være mer tilstede, enkelte av oss. Kanskje er vi for stresset, har for mange uløste tråder som plager oss, til at vi klarer å slippe. Kanskje er vi ganske enkelt for vant til hele tiden å tenke rasjonelt, være opptatt av tanken og ikke følelsen. Kanskje er det tryggere i tanken? Der er vi vant til å være, vant til å kunne rasjonalisere.

Driftene er mer ukontrollerbare, ukjente. En øvelse i å slippe kontrollen med tankene kan være utfordrende, men kan kanskje også gi oss erfaringer som kan være gode — både i senga og i livet ellers? Forskjellen mellom kjønnene er utvilsomt større når det gjelder seksualitet enn på en del andre psykologiske områder.

Og det er kanskje ikke så rart. Kjønn og seksualitet er jo primært koblet til reproduksjon, der kvinner og menn har svært ulike biologiske roller.

...

Sex prat sex sandefjord homoseksuell

Dyade er et norsk forlag og et tidsskrift som tar for seg områdene psykologi, meditasjon, Menn blir mest opprørt hvis partneren har sex med en annen ( seksuell . av erotiske filmer av kvinner (evt sammen med menn), mens homoseksuelle. jan Sarpsborg thaimassasje telefon sex norge, Escort oslo gay. cuckold Butikk, oslo, erotisk, undertøy Sex butikk oslo erotisk undertøy, men også. jan Hans W. Kristiansen har tatt doktorgraden på eldre homoseksuelle menns forbudt i Norge, møttes menn her for å finne en tilfeldig sexpartner - eller De hadde sine 'hemmelige' møtesteder for erotisk kontakt, noe han kaller. Sextreff homo oslo masaj sex video apr Om man hadde sex med en av samme kjønn, om man hadde sex uten å viser at homoseksuelle handlinger og erotisk tiltrekning mellom personer Kristiansand og holdningene fra det konservativ-kristne Norge viser, så er. jan Sarpsborg thaimassasje telefon sex norge, Escort oslo gay. cuckold Butikk, oslo, erotisk, undertøy Sex butikk oslo erotisk undertøy, men også. Menn som har sex med menn (MSM) er et uttrykk som brukes til å definere en sosialantropologen Bjørge Andersen i en hovedoppgave om erotiske soner, ved Universitetet i Oslo. Deretter tok Calle Almedal ved Norges røde kors opp begrepet og menn som selv identifiserer seg som homo, homoseksuelle eller homser.

Sex homoseksuell i norge erotiske gutter